Management

List of Management

S.No. NAME ADDRESS DESIGNATION
1 Sh. Karan Singh S/o Bhagwan Singh Farmer Police Line Bharatpur President
2 Sh. Kishan Choudhary S/o Mohan Singh Teacher Kothi Kaptan Dalveer Bharatpur Secretary
3 Sh. Jaswant Singh S/o Lohare Singh Animal husbandry Kothi Kaptan Dalveer Bharatpur Treasurer
4 Sh. Rajveer Singh S/o Manik chand Farmer Kasot Deeg Member
5 Sh. Prahlad Singh S/o Babu Lal Private Work Kasot Deeg Member
6 Sh. Ramesh Choudhary S/o Gajadhar Singh Personal Work Ranjeet Nagar Bharatpur Member
7 Sh. Rajesh Singh S/o Bhagwan Singh Teacher Bhaj Deeg Member